Datas de Exames Extraordinarios

Alumnos con materias pendentes de cursos anteriores

(1) Cada materia realiza o exame de todos os cursos ao mesmo tempo.
(2) Tendo en conta o escaso número de alumnos os profesores poden propor unha data
alternativa para facer os exames, sempre e cando estean todos os alumnos de acordo.