Un plan de convivencia segundo o carácter propio dos colexios PP. Franciscanos

 

Como Escola Franciscana queremos ser un signo de fraternidade propiciando o diálogo, a cooperación e a paz entre as persoas, sendo portadores da mensaxe de Paz e Ben que propugnaba San Francisco.

A escola é medio ideal para educar na convivencia e preparar ao alumnado para ser defensores e constructores da paz.
Con esta intención propoñémonos:

 • Promover a acollida e integración de todos, evitando calquera marxinación.
 • Favorecer o recoñecemento e a comprensión das diferenzas entre as persoas.
 • Promocionar entre os membros da Comunidade o compromiso para facer da convivencia entre as persoas unha relación pacífica, fraterna e comunitaria.
 • Favorecer a colaboración daqueles organismos, institucións, persoas que, loitan a favor da comprensión, a concordia e a paz e que a súa vez nos axudan na transmisións destes valores.

Así tódolos integrantes da Comunidade Educativa fomentamos á relación entre nós mesmos, coas demais escolas, coa comunidade sociocultural do entorno e con toda a comunidade humana, sen límites xeográficos, políticos ou económicos.

Polo tanto o Plan de Convivencia non é máis que  unha concreción dos principios sinalados no noso Ideario.

Día da Paz 2017
Visita Médicos sin Fronteiras no curso 2016 / 2017

Obxectivos

 • Implicar ao profesorado e ás familias nos procesos de reflexión e acción que axuden a previr conflitos de convivencia.
 • Formar ó profesorado e o alumnado na resolución de conflitos.
 • Fomentar estilos educativos democráticos.
 • Favorecer relacións positivas entre a escola e a familias.
 • Favorecer a integración do alumnado de recente incorporación.
 • Favorecer a educación en valores, tales como o compromiso, a participación, o respeto, a cooperación, o gusto polo traballo ben feito.
 • Sensibilizar ó alumnado sobre o seu papel activo no control e na resolución dos conflitos.
 • Fomentar e favorecer a participación do alumnado en cuestións relativas a vida do centro.
 • Favorecer o desenvolvemento socioafectivo dos nosos alumnos, é dicir, desenvolvemento da competencia emocional persoal (toma de conciencia de sí mesmo, autorregulación, motivación e autonomía persoal), desenvolvemento da competencia emocional social (esto implica o desenvolvemento de capacidades como a empatía, a asertividade, habilidades sociais ou a capacidade de diálogo).
 • Favorecer o desenvolvemento do espírito crítico, practicando a solidariedade, a xustiza e o compromiso coa sociedade.